Snakes Head 5.5X, Free Solo

Quartz Mountain, OK 2016